ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์สะสมผลงาน(E-Portfolio) ฟายซัน เต๊ะ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมฐานข้อมูลการประกันคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2564 แบบบออนไลน์ เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 5